جلسه هماهنگی نهایی و بازدید از کارخانه هیتاچی سومیتومو درتوکیو