جلسه هماهنگی نهایی و بازدید از کارخانه کاتو در توکیو