مازیار نوروزی

مدیر فنی

+98 – 912 1058790

noroozi @ ima-crane.com

حمید صادقی

مدیر بازرگانی

+98 – 912 675 4228

sadeghi @ ima-crane.com

داوود ملایوسفی

مدیر خدمات پس از فروش

+98 – 912 106 5095

services @ ima-crane.com